I. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Reha Błoch z siedzibą ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań.

II. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.

III. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:

– Imię i nazwisko,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu,

IV. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do firmy Reha Błoch. Dane będą przetwarzane przez Reha Błoch w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Reha Błoch.

V. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez Reha Błoch podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

– wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości,
– przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. Administrator danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Reha Błoch oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z firmą Reha Błoch pod adresem poczty elektronicznej: biuro@rehabloch.pl

VIII. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem poczty elektronicznej: admin@rehabloch.pl